Türkçe Hintçe benzer sözcükler, Hintçe Türkçe benzer kelimeler #5

HİNTÇE ÖĞRENMEK İSTEYEN ARKADAŞLARA…

Değerli arkadaşlar. Hindistan da konuşulan bir çok dil vardır. Her iki dilin etkileşimi ile Hintçeden Türkçe’mize geçmiş ortak kelimeler, bugün bile kullandığımız kelimelerdir.

Dilimizde fark etmediğimiz birçok ortak kelime bulunmaktadır. Hintçe Türkçe Benzer sözcükler nelerdir? Hintçeden Türkçeye Geçen bu kelimeler hangileridir?

Hindistan da bazı yörelerde bu sözcükleri duyarsınız…

Hintçe Türkçe Benzer Sözcükler alfabetik sıraya göre aşağıda yayınlanmıştır.

abcdefgiklmnprştuvyz

 

U
uzrözür
umaraaümera
umuumanumumen
ummiidümit
ummiidvaarümitvar
ummedümmet
umrömür
urduuordu
urförf
ulfatülfet
ulamaaülema
usuulusül
ustraustura
ustaadüstad

V

vakaalatvekalet
vakiilvekil
vakuufvakif-vukufu olan
vaktvakit
vakfvakif
vakfavakfa- durma
vaznvezin
vacahvecih
vazaaratvezaret
vaziifavazife
vaziirvezir
vacuudvücut
vatanvatan
vatanivatani
vafaavefa
vafaatvefat
vabaaveba
vabaalvebal
varaakvarak- yaprak
valvalaavelvele
valiiveli-ermiş
valdveled-çocuk, oğul
vasfvasif
vasvaasvesvese
vasiikavesika
vasiiyatvasiyet
vasiilavesile
vaslvasil
vahmiivehmi
vahşatvahşet
vahşiyaanaavahşiyane
vahşiivahşi
vaakfiyatvukufiyet
vaacipvacip
vaadaaveda
vaadiivadi
vaaridvarit
vaardaatvaridat
vaarisvaris
vaalidaavalide
vaastavasita
viraasatveraset
viiranviran
viiraanevirane
usturaustura
uunyün

Y
yakiinyakin
yakiinanyakinen
yakiiniiyakini
yakhniiyahni
yatiimyetim
yahuudiiyahudi
yaakuutyakut
yaaniiyani
yaaryar
yaasmiinyasemin
yuunaanyunan

Z
zanciirzincir
zakatzekat
zabuunzebun
zabtzabt-kontrol
zamzamzemzem
zamiinzemin
zararzarar
zaraafatzerafet
zaruurat-zaruret
zaruriyatzaruriyet
zaruuriizaruri
zalzalazelzele
zaliilzelil
zavalzeval
zahmatzahmet
zahrzehir
zaakirzakir-zikreden
zaatzat-kişi
zaatiizati-kişisel
zaafraansafran
zaaykaazaika- tat
zaalimzalim
zaalimaanazalimane
zaahidzahit
zaahirzahir
zaahiriizahiri
zindaazinde
zikrzikir
zinaazina
ziyaafatziyafet
ziyaaratziyaret
zillatzillet
ziinatzinet
zulmzulüm
zulmatzulmet-karanlıklar
zaytuunzeytin
zorzor- güç
zohrazühre
zavkzevk
zyaadaaziyade

 

abcdefgiklmnprştuvyz