Türkçe Hintçe benzer sözcükler, Hintçe Türkçe benzer kelimeler #1

Benzer Sözcükler

HİNTÇE ÖĞRENMEK İSTEYEN ARKADAŞLARA…

Değerli arkadaşlar. Hindistanda konuşulan bir çok dil vardır. Türkçemize geçmiş ortak kelimeler, bugün bile kullandığımız kelimelerdir. Hindistand a bazı yörelerde bu sözcükleri duyarsınız…

abcdefgiklmnprştuvyz

 

A-
a (kısa a)
ancam-encam– son, sonuç
ancirincir
ancuman-encümen– toplum, meclis
andarunenderun
ambaramber
ambaarambar
akvam-akvam– kavimler, milletler, toplumlar
aksar-ekser– genel, genellikle
aksariyat-ekseriyet– çoğunluk
aksiriksir
akadmiakademi
akikakik
akidatakide- inanç
akl-akil
akliakli
aksakis
ahbarhaberler
ahlakahlak
ahtiyarihtiyar- otorite, güç, serbestiyet
agareğer
agarceeğer ki
acnabiecnebi
acabacaip- tuhaf
azmatazamet
azanezan
azabazap- ceza, acı çekme
acaybacaip
azizaziz
acibacaip- tuhaf
azimazim- büyük
atlasatlas- saten
ataaata-ihsan
attarattar- koku satan, kokucu
adadadet
adabedep
adamadem- yokluk
adaaeda- yerine getirmek
adaalatadalet
ananasananas
anarnar
afsaanaefsane
afimafyon

abcadebced
amnemniyet
amremir- komut
amalamel
amlaaamele
amlaakemlak
amaaliameli
amaaneman- güvenlik
amaanatemanet
amiiremir- prens, komutan
araazi-arazi
araabaaraba- silah taşımada kullanılan araba
arzarz- sunma, sunuş
arşarş
alfaazelfaz
albattaelbette
almaselmas
alvanelvan- renkler, şal
alavalev
alilalil- hasta
avamavam- sıradan halk
avvalevvel
avvalanevvelen
avvaliyatevveliyet
avvaliinevvelin- öncekiler
aşrafeşref
asbabesbab- sebepler
aslasil
asliyatasliyet
asliasli
asiilasil
astarastar
ahatahat- bir, tek
ahdahd- söz, anlaşma
ahmehem- ehemmiyetli, önemli, mühim
ahmakahmak
ahmiyatehemmiyet
ahvaalahval
ahaataaihata- kuşatma, içine alma

aa(uzun a)

aaiinaayna
akaabatakibet
aahirahir
aahiriiahiri
aagaaağa
aagaahagah- bilen, uyanık
aazadazat
aacizaciz
aatişateş
aadaatadat- adetler
aadamadem-kişi, insan
aadaabadab
aadiladil
aadiiadi- sıradan
aanan
aaftabafitap- güneş
aafriinaferin
aafiyatafiyet
aabab- su
aabaadabad- şehir, kasaba
aaminamin
aarzaariza-hastalık
aarzuarzu
aaraamaram- dinlenme
aarifarif- bilen
aalatalat- aletler
aalamalem
aalaala- yüce, yüksek
aalaalet
aalimalim
aaliali- yüce
aavazavaz
aavaaraa-avare
aaşikaşik
aaşiyanaaşiyan- yuva
aasmanasuman- gökyüzü, cennet
aasaasa-baston
aasanasan- kolay
aasarasar- eserler
aahista– aheste

B
bambaapompa
baklaabakla
bakaabeka
bakaayaabakaya
bakkaalbakkal
bakhtbaht
bakhşbahşetmek
bakhşişbahşiş
bagiyaabağ
bağiiçaabahçe
badanbeden
badalbedel
bayaazaabeyaz
barkberk
barkatbereket
barii– beri- uzak, kurtulmuş
barrakberrak
balgambalgam
balaabela
balaagatbelağat
balkibelki
bahsbahis
bahaadurbahadir
bahaanaabahane
bahaarbahar
bahrbahir- deniz
baklaabakla
baakiibaki
baagbağ
baağiicaabahçe
baazbazi
baazaarpazar
baazuupazu
baadşaahpadişah
baadaambadem
baabab
baabaababa
baaruudbarut
baaligbaliğ
biraadarbirader
billuurbillur
bukcaabohça
butput
burcburç
bulandbülent- yüksek, yüce
bulbulbülbül
buuzaaboza
begambegum- kraliçe
bosaabuse- öpücük .

 

C
cancan
canaazaacenaze
canaabcenap
canuubcenup-güney
cannatcennet
cafaacefa
cabrcebir-kuvvet
cabrancebren-zorla
cabraailcebrail
cabriicebri- zorla
cabbarcebbar
camhuurcumhur
camhuuriyatcumhuriyet
camaatcemaat
camaalcemal
camiiyatcemiyet
carrahcerrah
carrahiicerrahi
calsacelse-oturum
calaalcelal
calladcellat
cavaabcevap
cavaabiicevabi
cavaaharcevahir
cahdceht-gayret
cahannumcehennem
cahannumiicehennemi
cahazcihaz
cahaancihan
cahaalatcehalet
cahezçeyiz
caaketceket
caazibcazip
caaduucadi
caancan-hayat
canvarcanavar
caanibcanip-yön
caasuuscasus
caahilcahil
caahiliyaatcahiliyet
cigarciğer
cinncin
cinniicinni
cildcilt
cismcisim
cismaaniicismani
cismiicismi
cihadcihat
cumlacümle
cumaacuma
curmcürüm
curratcüret
cavharcevher

 

D
dakiika –dakika
dakhiildahil
dakhilidahili
dagdagadağdağa
daccaldeccal
dafndefin
dafaadefa
dafiinadefine
daftardefter
dabdabaadebdebe
dayaardiyar
dargahdergah
darmanderman
darveşderviş
dariyaaderya
darcaaderece
darziiterzi
darddert
dalaalatdelalet
daliildelil
davaadeva
davaamdevam
dahliizdehliz
dahşatdehşet
dahezçeyiz
daamaaddamat
darciiniitarçin
daavaadava
daastaandestan
dikkatdikkat
dimaagdimağ
diigardiğer
diindin
diiyaaziya- ışık
diivaandivan
diivaanaadivane
diivaarduvar
duaadua
dukaandükkan
duniyaadünya
duniyaaviidünyevi
durustdürüst
duşmandüşman
dostdost
dostaanaadostane
davrdevir
davradevre
davrandevran
davlatdevlet

 

abcdefgiklmnprştuvyz